shubassdk: (All is woe)
[personal profile] shubassdk
I've just more or less decided to cut Laura out of my life.


Orker ikke at sige følgende til dig i telefonen, da du sikkert bare vil lukke ned og ikke høre rigtigt efter...

Som jeg også sagde til dig sidst vi snakkede sammen, føler jeg at du har sat mig i en unfair situation, idet du stiller det op som om det udelukkende er min skyld, hvis du ikke kommer til Brasilien. På trods af at det er dig som dummede dig og lavede en stor fejldisponering ved ikke at troppe op i tide for at sikre dig en plads på uge 1, når nu det er så vigtigt for dig. For helt ærligt, så forstår jeg ikke, hvordan du bare tænkte, at du kunne blive væk og nu regner med, at en anden skal redde din røv.Nu beder du mig om at betale prisen for dig - og du kan ikke udtale dig om hvor meget det eventuelt kan ødelægge for mig, for det ved du ikke. Det var ikke uden grund, at jeg fravalgte morgenfødselsdagen for at være tidligt på studiet. Det virker som om du fuldstændig undervurderer, hvad det betyder for mig.Jeg skriver denne mail til dig, fordi jeg har brug for at være ærlig omkring, hvordan du har fået mig til at føle. Jeg synes at du udviser mangel på respekt for vores venskab ved at udnytte det til at give mig dårlig samvittighed. Som om jeg er ekstra forpligtiget til at hjælpe dig fordi vi er venner - og hvis jeg ikke hjælper dig er jeg en dårlig og smålig ven. Du burde have vist mig så meget respekt, at du ikke lagde så stort et pres på mig og i stedet lod det være op til mig selv at tilbyde dig min plads, hvis det var det jeg ville. Selvfølgelig ville du straks have fået min plads, hvis det ikke også var vigtigt for mig at komme på den første uge.

Når alt dette er sagt, så må jeg jo sige, at siden du ikke kan finde en anden at bytte med, så må vi vel gøre det. Men det sker ikke med min gode vilje og det sker ikke fordi jeg føler, at jeg skylder dig noget.Vil dog lige bede dig om at tjekke op på, om det dog ikke kan lade sig gøre for dig bare at tage sommerkurset næste år. Det lød ret mærkeligt det du sagde om, at det ikke kan lade sig gøre i forhold til gruppearb vedr. førsteårsopgaven. Der står heller ikke noget om det på nettet. Er du sikker på at du ikke har misforstået noget? Vil også sige, at jeg kun vil bytte under forudsætning af, at jeg kan komme på uge tre.
Du kan beholde dine penge. Dem vil jeg ikke tage. Gør ikke dette for penge - har dog min integritet.Håber at du kan respektere, at jeg på denne måde siger min ærlige mening, om end den er barsk, men hvis ikke jeg gør det, vil jeg blot sidde tilbage med en følelse af at være blevet udnyttet groft! Jeg gør det måske svært for dig at se mig i øjnene bagefter, men hvis ikke du kan kan klare at høre sandheden fra mig, så er vores venskab ikke meget værd.

Tager til Sverige i morgen tidlig, så hvis du skal kontakte mig må det ske pr sms. Laura

I am crying and I hate her and I want to hit her. She just fucking twisted this all around...!! I really really don't want to see her, ever again!

Adrian is so sweet right now, I kinda think he really *would* hit her if he saw her tomorrow.

I don't know what I'm going to do...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shubassdk: (Default)
shubassdk

May 2009

S M T W T F S
     12
3 4 5678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags